Referent přezkoumávání lékařských posudků oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Referent přezkoumávání lékařských posudků oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent přezkoumávání lékařských posudků oddělení zdravotní péče na odboru zdravotnictví
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Olomouc
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

Další informace o volném místu

Charakteristika vykonávané práce: přezkoumávání lékařských posudků šetření stížností a podnětů v oblasti zdravotnictví, příprava podkladů pro správní řízení na úseku zdravotnictví, provádění kontrolní činnosti v oblasti zdravotnictví, zajišťování činností souvisejících se zabezpečováním, přebíráním a předáváním zdravotnické dokumentace

Požadavky:
- dosažené vzdělání VOŠ, VŠ
- obor vzdělání: právo, zdravotnictví výhodou
- znalosti oboru: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotních službách, správní řád, zákon o krajích
- zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností ve zdravotnictví výhodou
- praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
- další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office), ŘP sk. B, samostatnost, komunikativnost, smysl pro týmovou práci, schopnost analyticky a koncepčně myslet

Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: referent přezkoumávání lékařských posudků oddělení zdravotní péče na Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Personální útvar
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 30. 6. 2023 do 12:00 hodin.
kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. Marcela Staníková
telefon: 585 508 226, email: m.stanikova@olkraj.cz

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve

Předpoklady:
- Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
- Bezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete zde.

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem