Referent pro financování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb na odboru sociálních věcí (Olomouc)

Olomoucký kraj nabízí v Olomouci volnou pracovní pozici "Referent pro financování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb na odboru sociálních věcí". Nástupní mzda je 21 260 – 31 240 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent pro financování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb na odboru sociálních věcí
Obor(y):
Finance
Obec:
Olomouc
Mzda:
21 260 – 31 240 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1191/40a
77900

585 508 568

Další informace o volném místu

Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve.
Charakteristika vykonávané práce: koordinace činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a přijímáním podpor a dotací a s plněním závazků vzniklých přijetím podpory a závěrečným vyhodnocením čerpání podpory. Stanovování postupů a zásad výběru žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací a podpor.

Požadavky:
- dosažené vzdělání: VOŠ, VŠ
- obor vzdělání: ekonomika výhodou
- znalosti oboru: zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o účetnictví, zákon o sociálních službách, zákon o krajích
Zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při finančním hospodaření ÚSC a jeho přezkumu výhodou
- praxe ve veřejné správě výhodou
- praxe v oboru: v posledních 5 letech výhodou
- jazykové znalosti: cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
Další požadované dovednosti:
- uživatelská znalost PC (MS Office)
- samostatnost
- komunikativnost
- smysl pro týmovou práci
- schopnost analyticky a koncepčně myslet

Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na pozici referent pro financování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu:
Krajský úřad Olomouckého kraje, Personální útvar, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 31. 1. 2022 do 12:00 hodin.
kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Ing. Martina Bernátová
telefon: 585 508 568, email: m.bernatova@olkraj.cz

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte:
- Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
- Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.
- Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.
Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz - volná pracovní místa na KÚOK - přihláška do výběrového řízení - formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet. O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Kontakt na zaměstnavatele

Krajský úřad Olomouckého kraje
Ing. Martina Bernátová
585 508 568
m.bernatova@olkraj.cz


Poslední změna: před 2 týdny